ALKOTÓK / ARTISTS: GRÁF DÓRA – MÁTÉ ANNA – TÓVAJ ROZÁLIA – MAJA STARAKIEWICZ

Clean-house-meghivo

The idea of the Clean yard, neat house movement was invented in 1952 by dr. Géza Seres, the local doctor of Nagyléta and soon it was organized and spread around the country by the Hungarian Red Cross. After the end of World War II the activity of the organization concentrated on improving general health conditions and providing better health education for the population. The movement’s original goals were to spread the idea of health-conscious living among the residents, and also to strengthen the feeling of being responsible for the environment of the community.

The Clean yard, neat house movement was in fact only a part of a broader Cleanliness movement, which fitted well into the labour-competition movements of the era. To accomplish the expectations of the planned economy and to keep the system working it was essential to organize the work more efficiently. In order to enhance individual performance various contests were organized among labourers. The model for this contest-movement was the Stakhanovite movement of the Soviet Union. Cleanliness movement started in the factories where it was crucial to keep the machines and the workspaces in good condition. Later it was spread in educational institutions as well, under the title Cleanliness movement in the schools. The leaders of the pioneer groups together with the school doctors established hygiene rules for the students and organized health-guards who were responsible for supervising the compliance with the rules.
In those regions where the Clean yard, neat house competition was announced, members of the county council together with the representatives of the local organization of Red Cross walked along the streets to observe and rate the conditions of the houses and gardens. Those which met the expectations of the jury got an honorary diploma, and also a plate with the text Clean yard, neat house, which the residents could place on the front wall of the house. At some localities owning such a plate was a real prestige and people considered them as a certain kind of honour. Nevertheless, the jury had the right to take back the plates if the conditions around the house were not satisfying anymore.
After several decades of successful operation, the movement stopped in the late 80s, however since the beginning of the 2000s it has been revived in diverse regions of Hungary. Different variants of the original title were created, for example Clean yard, neat house, ragweed-free garden. Residents can apply for the award at the local governments and the winning candidates get a reward of money or other gifts. There is a possibility to apply in various categories, such as detached house, condominium, staircase, institution, street or street section. The effects of such competitions on the lives of communities today could be a topic for further research, nevertheless the phenomenon is noteworthly itself.
/
A Tiszta udvar, rendes ház mozgalom dr. Seres Géza nagylétai körzeti orvos kezdeményezésére jött létre 1952-ben, majd a Magyar Vöröskereszt szervezésében rövid időn belül országszerte elterjedt. A második világháború lezárulásával a Vöröskereszt tevékenysége a sebesültek ellátása helyett az általános egészségügyi viszonyok javítására és a lakosság egészségre nevelésére koncentrált. Az egészségmegőrzés fontosságának tudatosítása mellett a mozgalom eredeti céljai között szerepelt a közösségformálás és a környezetért vállalt egyéni felelősség erősítése is.
A Tiszta udvar, rendes ház mozgalom valójában csak a része volt egy átfogóbb tisztasági mozgalomnak, amely jól illeszkedett a korszakra jellemző munkaversenymozgalmak közé. A tervgazdálkodás működéséhez és a rendszer életben tartásához elengedhetetlen volt a gépek jobb kihasználása és a munka hatékonyabb megszervezése. Az egyéni teljesítmények fokozása érdekében a szovjetunióbeli sztahanovista mozgalom mintájára Magyarországon is különböző munkaversenyeket, élmunkás mozgalmakat szerveztek. Ezek közé sorolható a tisztasági mozgalom is, amely eleinte az üzemek gépei körüli rendcsinálásra korlátozódott, majd Tisztasági mozgalom az iskolában néven a tanintézményekben is országszerte elterjedt. Az úttörőcsapatok vezetői és az iskolaorvosok együtt állapították meg a tanulók tisztaságára vonatkozó szabályokat, majd ezek betartására tisztasági és egészségügyi őrségeket alakítottak.
Azokon a településeken, ahol a lakosság körében meghirdették a Tiszta udvar, rendes ház versenyt, a megyei tanács tagjai és a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselői együtt járták az utcákat, és különböző tisztasági szempontok szerint értékelték, pontozták a település házait. A legmagasabb pontot elért házak egy díszoklevél kíséretében megkapták a Tiszta udvar, rendes ház feliratú táblát, amelyet a lakók az utcafronti homlokzatra erősíthettek. Egyes helyeken presztízsértéke volt a táblák birtoklásának, egyfajta kitüntetésként működtek, amelyet a bírálóbizottság később akár vissza is vehetett, ha nem találta megfelelőnek a ház körüli állapotokat.
A több évtizedes sikeres működést követően a mozgalom lassan megszűnt, a kétezres évek eleje óta azonban egyre több településen kezdődött meg a hagyomány felélesztése. Az eredeti feliratnak többféle alternatív változata született, például Tiszta udvar, rendes ház, parlagfű-mentes telek, vagy Tiszta udvar, gondozott kert. A cím elnyerésére az esetek többségében a helyi önkormányzatoknál lehet pályázni, a nyertes pályázók pedig pénzjutalomban, illetve egyéb nyereményekben részesülnek. Pályázni különböző kategóriákban lehet, ilyenek a családi ház, társasház, lépcsőház, intézmény, telephely, utca vagy utcaszakasz. Hogy hogyan befolyásolja ma a lakóközösségek életét egy-egy ilyen verseny meghirdetése, az további kutatás tárgya lehetne, maga a jelenség azonban önmagában is figyelemreméltó.

———————————
BETWEEN ORDER AND DISORDER
curatorial statement

During our whole lifetime we move between two extremes of the axis order/disorder. The latter is often associated with nature – its incomprehensible complexity, yet order is considered the second stadium of the process, as something emerging from the chaos. It is the effect of work and effort of human beings.
The primordial chaos becomes the origin of the culture. Neat flowerbeds in the countryside gardens remind us that the term culture comes from the Latin word colere (to maintain, to cultivate, to adorn) and originally it referred to agriculture. The oldest ornaments of humankind are based on observation of nature (like climber plants and blossoms). The original motifs were visually processed: made more symmetrical, geometrical and recurrent, thus ordered.

The Hungarian Clean yard, neat house movement is the point of departure of the research on order and its derivatives like cleanliness, neatness and hygiene. The exhibition is an attempt to put questions about the social norms and definitions of those terms and also bringing the issue of order-based aesthetics into focus. We intend to point out the methods used to order and embellish the space of rural countryside – both indoor and outdoor.

Historical and political context of the communist Hungary of the 50’s, when the movement was founded, is intertwined with contemporary statements of the people who were granted the Clean yard, neat house plates. Presented are voices about the importance of cleanliness in both personal and social aspect. The themes of the exhibitions inspired participating artists to create works diverse in terms of media and poetics.

/

REND ÉS RENDEZETLENSÉG KÖZÖTT
kurátori koncepció

Életünket a rend–rendezetlenség tengely két végpontja közötti folyamatos egyensúlyozás jellemzi. Míg a rendezetlenség fogalmát legtöbbször a természet átláthatatlan komplexitásával társítjuk, addig a rend az, ami az emberi tevékenység hatására ebből az őskáoszból megszületik. Nem véletlen, hogy maga a kultúra kifejezés is a latin colere (megművelni, díszíteni, fenntartani) szóból származik, és eredetileg mezőgazdasági terminusként működött. Az emberiség legősibb díszítőmotívumai a természet megfigyelésén alapulnak. A növényi formákat az ember vizuálisan feldolgozta, redukálta, „rendbe rakta”, hogy szimmetrikus, geometrikus, ismétlődő mintázatokat hozzon létre.
A Tiszta udvar rendes ház mozgalom története inspirált minket arra, hogy megvizsgáljuk a rend és a tisztaság/higiénia fogalmának társadalmi és esztétikai vonatkozásait (pl. a rend szerepe a privát és a közösségi terekben, rendezettség és szépség viszonya, stb). Az ötvenes évek Magyarországának történelmi és politikai kontextusa a miszlai lakosok visszaemlékezéseivel együtt teremti meg azt a gondolati hátteret, amely az általunk létrehozott műalkotások alapját képezi.

———————————

MORE INFO / FACEBOOK  – BEHANCE – VIMEO /

———————————

Advertisements